anh-1

Tổng Hợp Chu Kỳ Đặc Biệt

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Chu kỳ đầu Max đại
– Đầu 0 ra ngày 15/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 61 ngày
– Đầu 1 ra ngày 15/10/2016 đến nay vẫn chưa ra là 39 ngày 72 ngày
– Đầu 2 ra ngày 30/10/2016 đến nay vẫn chưa ra là 24 ngày 85 ngày
– Đầu 3 ra ngày 14/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 64 ngày
– Đầu 4 ra ngày 03/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày 56 ngày
– Đầu 5 ra ngày 12/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 59 ngày
– Đầu 6 ra ngày 19/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 64 ngày
– Đầu 7 ra ngày 23/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 62 ngày
– Đầu 8 ra ngày 08/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 66 ngày
– Đầu 9 ra ngày 21/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 56 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Chu kỳ đuôi Max đại
– Đuôi 0 ra ngày 23/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 45 ngày
– Đuôi 1 ra ngày 17/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 71 ngày
– Đuôi 2 ra ngày 19/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 64 ngày
– Đuôi 3 ra ngày 21/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 68 ngày
– Đuôi 4 ra ngày 20/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 87 ngày
– Đuôi 5 ra ngày 28/09/2016 đến nay vẫn chưa ra là 56 ngày 56 ngày
– Đuôi 6 ra ngày 22/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 66 ngày
– Đuôi 7 ra ngày 15/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 68 ngày
– Đuôi 8 ra ngày 18/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 106 ngày
– Đuôi 9 ra ngày 16/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 71 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Chu kỳ tổng Max đại
– Tổng 0 ra ngày 17/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 53 ngày
– Tổng 1 ra ngày 20/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 70 ngày
– Tổng 2 ra ngày 21/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 84 ngày
– Tổng 3 ra ngày 22/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 77 ngày
– Tổng 4 ra ngày 18/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 62 ngày
– Tổng 5 ra ngày 09/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày 58 ngày
– Tổng 6 ra ngày 16/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 68 ngày
– Tổng 7 ra ngày 23/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 42 ngày
– Tổng 8 ra ngày 19/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 67 ngày
– Tổng 9 ra ngày 05/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày 91 ngày

ADD YOUR COMMENT